WELKOM OP DE SITE VAN DE PLANTENTUIN ESVELD.
DIT IS DE OUDE SITE.
KLIK HIER VOOR DE NIEUWE SITE

VOGELLIJST PLANTENTUIN ESVELD

VOGELLIJST PLANTENTUIN ESVELD

De volgendesoorten vogels zijn in ons bedrijf gesignaleerd in de loop van de jaren.

Kunt U doorUw waarneming hier iets aan toevoegen? Meld het ons, daar zijn wij altijd blijmee.

De foto's zijn allemaalvan Jaap de Kreek, zeer goede vriend des huizes waarmee samen vele reizen zijngemaakt. De foto's zijn natuurlijk niet allemaal op het bedrijf gemaakt.1. aalscholver :dagelijks

2. fuut : dagelijks,heeft gebroed, met foto van het nest3. dodaars :incidenteel4. blauwe reiger :dagelijks5. wilde eend :dagelijks, heeft gebroed6. knobbelzwaan :dagelijks, heeft gebroed

7. kolgans : overvliegend8. Canadese gans :regelmatig, heeft gebroed9. torenvalk :incidenteel

10. sperwer : regelmatig11. buizerd :incidenteel12. fazant :onregelmatig13. waterhoen :dagelijks, heeft gebroed14. meerkoet :dagelijks, heeft gebroed15. scholekster :regelmatig16. kievit :onregelmatig17. wulp : incidenteel18. grutto :regelmatig, vooral te horen19. kleine mantelmeeuw: incidenteel20. zilvermeeuw :regelmatig

21. stormmeeuw : regelmatig22. kokmeeuw : bijnadagelijks23. visdief : bijnadagelijks


24. houtduif : dagelijks,heeft gebroed25. Tortelduif : dagelijks, heeftgebroed

26. koekoek : regelmatig, vaak te horen, is door koolmeesgrootgebracht

27. ransuil : incidenteel28. ijsvogel :incidenteel, maar wel heel goed29. grote bonte specht: regelmatig30. gierzwaluw : in hetseizoen dagelijks overvliegend31. boerenzwaluw :onregelmatig, heeft gebroed32. huiszwaluw :incidenteel33. witte kwikstaart :onregelmatig34. spreeuw :regelmatig, heeft gebroed35. Gaai : bijnadagelijks, heeft gebroed36. ekster : dagelijks,heeft gebroed37. kauw : dagelijks,heeft gebroed38. zwarte kraai :dagelijks, heeft gebroed39. roek : incidenteel


40. heggemus: onregelmatig, heeft gebroed41. winterkoning :dagelijks, heeft gebroed

42. spotvogel : onregelmatig

43. tuinfluiter : incidenteel44. fitis : dagelijksin het seizoen, heeft gebroed45. tjiftjaf :dagelijks in het seizoen, vooral te horen, heeft gebroed46. grauwevliegenvanger : onregelmatig47. roodborst :regelmatig, heeft gebroed48. merel : dagelijks,heeft gebroed49. koperwiek :incidenteel50. zanglijster :regelmatig51. koolmees :dagelijks, heeft gebroed52. pimpelmees : dagelijks,heeft gebroed53. staartmees :onregelmatig

 


54. boomklever :incidenteel55. huismus :regelmatig, heeft gebroed. Sinds kort weer terug na lange afwezigheid56. vink : dagelijks,heeft gebroed57. putter :onregelmatig, heeft gebroed

58. groenling :dagelijks, heeft gebroed59. kneu : incidenteel60. regenwulp : 1 keer61. kuifeend : regelmatig62. halsbandparkiet :meermaals


63. keep : incidenteelaan de feeder voor het huis


64. Holenduif : regelmatig aan de feeder voorhet huis

 

65. Brandgans : broedgeval in 2014

66. Grote Zilverreiger: overvliegend in 2015; de laatste jaren intoenemende mate gezien in de polders tussen Gouda en Alphen aan den Rijn.

67. Ringmus: bij feeder voor het huis..

68. Krakeend: m insingel langs windakker halverwege. Door Jaap herkend tijdens korterondwandeling met Dirk over de tuinen.

 

69.Zwartkop: in windakker.

 

Verderhebben wij ringslangen, kijk er op warmere dagen vooral naar uit als ze zwemmenof ergens liggen op te warmen, een fantastische ervaring. Ze zijn nietgevaarlijk.

Deze foto is door eenklant, de Heer van Wageningen genomen.

Verder uiteraardkikkers, padden en salamanders in de sloten rondom het bedrijf. Daarin ook zeervele vissen, libellen en veel meer. Tevens hebben we af en toe vleermuizen enander dieren zoals muizen.

Zoogdieren

Er zijn in de loop derjaren diverse soorten zoogdieren gezien. Het is echter altijd een kwestie vangeluk, waarnemingen zijn vrij zeldzaam. Het is echter nooit gelukt om hier ophet terrein een foto van ze te maken.


Dit zijn de tot nu toe bekende soorten:

Dwergvleermuis
(Pipistrellus pipistrellus)

Laatvlieger (Eptesicus serotinus

Bruine rat (Rattus norvegicus)

Waterrat

Huismuis

Rosse woelmuis

Mol (Talpa europaeus)

Muskusrat (Ondatra zibethicus)

 Egel (door Egelopvang in juni 2015 uitgezet in het Aceretum, foto tijdens het uitzetten gemaakt.)